Topic outline

 • General

  Kursen utgör ett självständigt arbete inom elektronikområdet. Inom kursens ram identifierar studenten en relevant frågeställning, planerar självständigt projektets genomförande, bearbetar den valda problemställningen samt rapporterar resultatet av arbetet muntligt och skriftligt. Arbetet utförs företrädesvis vid ett företag.

  Välkommen till:

  Exjobb i Nät- och kommunikationsteknik 15hp
  eller Filosofie kandidatexamen i elektronik 15hp

  Kursstart 27/3 2014 kl 13.00 i A304

  Den här sidan är skriven för dig som har tänkt göra ett exjobb i nät- och kommunikationsteknik, i avsikt att ta ut en högskoleexamen(120hp) eller filosofie kandidatexamen (180hp).

  Kursen är uppdelad i tre moment:

 • Topic 1

  MOMENT 1 - Projektplanering

  Lärmål

  Kunskap och förståelse:
  - visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet.

  Färdighet och förmåga:
  - visa förmåga att planera uppgifter inom givna ramar.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
  - visa förmåga att identifiera behov av kunskap för genomförandet.

  Planering av examensarbetet består av två delar: Anmälan och förstudie

  ANMÄLAN

  Första steget i ditt examensarbete är att

  • hitta ett examensarbete

  • fylla i anmälningsformuläret här nedanför som innehåller dina personuppgifter samt en kort beskrivning av exjobbet

  Börja gärna med att "redigera din profil". Lägg gärna in en bild på dig själv. Läs sedan i tur och ordning informationstexterna nedan, 
  Fyll sedan i "Anmälan för exjobb - 2014" (se länk längre ner i detta tema).

  Granskning av förkunskaper - I samband med att du gjort en anmälan till kursen kommer kursansvarig att granska dina förkunskaper. Uppfyller du inte förkunskapskraven kommer du inte att bli registrerad på kurs och får meddelande här om vad som fattas.

  När din anmälan blivit godkänd får du besked om vem som kommer att vara din handledare på universitetet. Då ska du kontakta din handledare för att boka ett första möte för planering av arbetet.

  FÖRSTUDIE

  Nästa steg i ditt arbeta är att sätta dig ner och tänka på hur du skall lägga upp arbetet. I början av ett projekt är man ofta mycket osäker om vad man skall göra, hur lång tid det och vilka verktyg som man behöver.

  Här ska du redovisa fyra delar:

  Kravspecifikation - vilka krav ställs på den produkt som du ska utveckla. Kraven kan gälla tekniska prestanda, ekonomi, dokumentation, miljöpåverkan m m. Samtliga krav ska vara mätbara.

  Projektplan - som beskriver aktiviteterna i arbetet. Tidsåtgång och i vilken ordning saker ska göras är viktiga komponenter. Du bör även tänka igenom om du behöver utrustning, programvaror eller tid för att läsa in något ämnesområde

  Tidplan - visar ordning och tidsåtgång för de aktiviteter som är beskrivna i projektplanen ska genomföras. Här är det viktigt att även få med inlämningar, redovisningar och tidpunkter för träffar med handledare.

  Överenskommelse - något sorts intyg att företagshandledare och institutionshandledare tagit del av kravspec, systemskiss och projektplan, samt att dom godkänner dessa.

 • Topic 2

  MOMENT 2. Projekt

  LÄRMÅL

  Kunskap och förståelse:
  - visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund,
  - visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet,
  - visa kännedom om aktuellt forsknings/utvecklingsarbete inom det valda teknikområdet.

  Färdighet och förmåga:
  - visa förmåga att självständigt och kreativt analysera och utvärdera tekniska lösningar,
  - visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar,
  - visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
  - visa förmåga att utforma och utvärdera tekniska lösningar med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling,
  - visa förmåga att samarbeta med uppdragsgivare, handledare och övriga intressenter,
  - visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
  - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

  I genomförandefasen bryts din genomtänkta projektplanering mot verklighetens kaos. Förmodligen kommer du att behöva modifiera din projektplan ett antal gånger under projektets gång. Glöm inte att förankra dina nya projektplaner hos handledarna.

  Rapportering ska ju ske både skriftligt och muntligt och en viktig del är att jobba aktivt med det skriftliga parallellt med genomförandet. Räkna med åtminstone två eller tre veckor för att skriva.

  Lämna på ett tidigt stadium utkast till slutrapporten till din institutionshandledare.

  Här ska du åtminstone redovisa för fyra olika aktiviteter.

  Rapportdisposition -  Tänk igenom hur du ska utforma din rapport. Skriv kapitelrubriker och några meningar om vad de olika kapitlen ska innehålla. Diskutera med dina handledare och lämna in som rapportdispisition.

  Preliminär rapport - Börja redan första dagen med att skriva på rapporten. Här kan du lämna in preliminära versioner av din rapport som back-up att ha i reserv om något händer med din egen version. Efter halva kurstiden lämnar du in en mer fullständig version av din slutrapport som du kan diskutera med din handledare på universitetet.

  Kollegial granskning - Ca.två veckor innan kursen är slut är det dags att delta i kollegial granskning. Det innebär att du ska lämna in din rapport för granskning och får i uppdrag att granska två av dina kollegors rapporter. Läs igenom rapporterna och kommentera sådant du tycker bör förändras: Du ska skriva och lämna in (i respektive forum) en granskningsrapport (enligt given mall) för varje arbete du granskar.

  Forum för kollegial granskning - Lägg upp ditt egna forum och bifoga din Rapport för granskning

  Muntlig redovisining - Sista veckan av kursen är det dags att genomföra den muntliga presentationen av ditt examensarbete. Du anmäler dig till redovisning och presentationerna sker enligt schema som publiceras här. 

  När du är godkänd på de fyra aktiviterna är moment 2 i kursen avklarad. (Preliminär rapport, Skapa forum med rapport, gör 2 granskningar och muntlig redovisning)

 • Topic 3

  MOMENT 3 Redovisning

  LÄRMÅL

  Färdighet och förmåga:

  - visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
  - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

  Till sist ska rapporten granskas och godkännas av dina handledare och examinator. När rapporten är godkänd ska den även läggas in i DiVA den databas för examensarbeten som används vid Umeå universitet.

  Rapportens slutliga granskning och godkännande sker i fyra steg:

  Handledare godkänner rapporten - Slutfasen börjar med att du lämnar in en rapport till din handledare. Handledaren kommenterar och ger tips om förbättringar och du uppdaterar rapporten tills du får godkännande av din handledare. 

  Examinator godkänner rapporten - Efter godkännande av handledare är det dags för kursens examinator att granska rapporten. Även examinator kan komma med kommentarer och tips om förbättringar. Du uppdaterar rapporten till även examinator godkänner rapporten. 

  Lägg in i DiVA - När rapporten är godkänd får du ett löpnummer till din rapport som ska läggas in i slutgiltiga versionen innan en pdf-version av den kompletta rapporten läggs in i DiVA. I DiVA finns också ett formulär som du ska fylla i. Hur det går till finns beskrivet i instruktionerna som finns här nedanför.

  Det är också dags att fylla i kursutvärdering för kursen.

  Underlag för slutbetyg - Till sist ska du även fylla i "Underlag för slutbetyg" på kursen. I slutbetyget kommer titel på examensarbetet att skrivas in, därför är det viktigt att det kommer med i underlaget för registrering av betyg på examensarbetet. 

  När du meddelat examinator är du klar med examensarbetet och kan ansöka om examensbevis för din utbildning. Det gör du på Examensenheten på Studentcentrum.

  Kursens examinator ger sedan klartecken för publicering i DiVA samt ordnar med registrering av slutbetyg på kursen.

  GRATTIS!

  Passa på att anmäla dig till Alumndatabasen vid Umeå universitet så kan du hålla kontakt med universitet och dina studiekamrater i framtiden.

  Tänk på att: Påbörjat examensarbete skall avslutas inom 12 månader. Efter denna tid har handledarna och kursansvarig ingen skyldighet att handleda eller examinera examensarbetet.

 • Topic 4

  EFTER KURSEN